Plats

Stockholm

Sista ansökan

2020-03-01

English version at the bottom of this page

Vill du vara med och skapa attraktiva hem för studenter tillsammans med oss? Vill du få en värdefull merit i ditt CV och samtidigt få en unik inblick och möjlighet att påverka en organisation i stark utveckling? Välkommen att söka en av platserna som mentor till våra chefer i Det omvända mentorsprogrammet!

Den spännande resan som mentor pågår under 2020 och startar så fort vi har matchat mentor med adept. Första mötet blir en gemensam uppstart där du får lära känna organisationen och träffa dina mentorskollegor och adepter. Därefter träffas du och din adept i enskilda möten vid ungefär fem tillfällen under året. Hela mentorsprogrammet avslutas med en gemensam middag. Innehållet i din och adeptens möten bestäms efter vad du och adepten har för gemensamma intressen, kompetens, erfarenheter och mål.

Det här är andra året vi har Det omvända mentorsprogrammet. Vi tror att studenter kan bidra med viktiga synvinklar och kunskap och 2019 års mentorsprogram blev ett bevis på det. Flera av de idéer och förslag som mentorsparen arbetade fram har, och kommer att bli, verklighet i organisationen.  

Så ansöker du
Ansökan är enkel, skriv och berätta om dig själv, vad du studerar, vem du vill vara mentor till och vad du själv förväntar dig att få ut av mentorstiden

Har du frågor? Välkommen att kontakta Ronja Krische, ronja.krische@sssb.se eller Philip Wöllner, philip.wollner@sssb.se. Vi kommer att göra löpande matchningar så skicka gärna in din intresseanmälan redan idag!

Årets adepeter:

  • Ingrid Gyllfors, vd. Söker en person som är intresserad av företagande och ledarskap.
  • Peter Skanvik, chef för teknisk service. Söker en strukturerad, öppen, nyfiken samt fantasirik person.
  • Marlene Lundkvist, chef för kund och marknad. Söker en nytänkande person som gärna får vara intresserad av människor och beteenden kopplat till effektiviserad kommunikation.
  • Jan Pechan, projektledare. Söker en vetgirig, nyfiken och öppen person som är duktig på att omsätta sina tankar i praktiken.
  • Jesper Lundberg, förvaltare. Söker en öppen, innovativ och miljömedveten person. Gärna med intresse för inkluderande, effektiva och engagerande ute- och inomhusmiljöer.

 

Our CEO is looking for a mentor. Is that you?

Do you want to join us in creating attractive homes for students with us? Do you want to gain valuable credit in your resume and at the same time gain a unique insight and opportunity to influence an organization in strong development? Welcome to apply for one of the places to mentor our managers in the Reverse Mentoring Program!

The exciting journey as a mentor will go on during 2020 and starts as soon as we have matched a mentor with an adept. The first meeting is a joint start-up where you get to know the organization and meet your mentor colleagues and mentees. Then you and your adept meet in individual meetings on about five occasions during the year. The entire mentoring program ends with a joint dinner. The content of your and the adept's meetings is determined by what you and the adept have as common interests, skills, experiences and goals.

 This is the second year we have The Reverse Mentoring Program. We believe that students can contribute important perspectives and knowledge and the 2019 mentoring program became proof of that. Several of the ideas and suggestions that the mentor couple worked out have, and will become, a reality in the organization.

How to apply
The application is simple, write and tell us a bit about yourself, what you are studying, who you want to be a mentor to and what you yourself expect to get out of mentoring time.

Do you have questions? Welcome to contact Ronja Krische, ronja.krische@sssb.se or Philip Wöllner, philip.wollner@sssb.se. We will make ongoing matches so please send in your application today!

This year's adepts:

  •  Ingrid Gyllfors, CEO. Looking for a person who is interested in business and leadership.
  • Peter Skanvik, Head of Technical Service. Looking for a structured, open, curious and imaginative person.
  • Marlene Lundkvist, Head of Customer and Market. Looking for an innovative person who may be interested in people and behaviors linked to more efficient communication.
  • Jan Pechan, Project Manager. Seeking an eager, curious and open-minded person who is capable of putting his thoughts into practice.
  • Jesper Lundberg, Trustee. Seeking an open, innovative and environmentally conscious person. Preferably with an interest in inclusive, efficient and engaging outdoor and indoor environments.

Ansökan

Annonsen är avslutad och det går inte längre att ansöka.